مطالب مرتبط:

سود قدرت ها، در بی ثباتی سیاسی افغانستان است

وقتی منافع عمومی افغانستان در تقابل کشورهای قدرتمند در خطر باشد، مردم آسیب می بینند و برایشان فرقی نمی کند که ا...

مطالب اخیر