مطالب مرتبط:

غنی: حمله بر منزل میرولی به گونه همه جانبه بررسی شود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی هدایت داده تا چگونگی حمله بر منزل میرولی عضو ولسی جرگه به گونه همه جانبه بررسی شود. ار...

مطالب اخیر