مطالب مرتبط:

فرهمند: مکتوب غیر قانونی جلب دوستم را، رد خواهیم کرد

مسئولان در دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان تائید می کند که یک مکتوب از آدرس لوی سارنوالی به آنان رسیده ...

مطالب اخیر