مطالب مرتبط:

تلویزیون های طلوع و آریانا مغرضانه عمل کردند

اشتياق تلویزیون های طلوع و آريانا براي شورش در كشور قابل درک نیست. ()، بشیر احمد ته ینج عضو مجلس نمایندگان امرو...

مطالب اخیر