مطالب مرتبط:

مسوولان از قالب های جناحی و شخصی خارج شوند

مسوولان هنوز به شعور ملی لازم نرسیده اند که برنامه ها را کلان ببیند نه در سطح منافع شخصی و جناحی! و همین نگاه ه...

مطالب اخیر