مطالب مرتبط:

پشت صحنه های ماجرای ایشچی و دوستم!

ضربه بر روسیه نیامند زمینه سازی ابتدایی است، این زمینه ایجاد نمی شد مگر این که موانع اولیه از راه سیاست های غرب...

مطالب اخیر