مطالب مرتبط:

در حمله تروریستی امشب، دو نواسه میرولی و پسر رئیس سمع شکایات ولسی جرگه شهید شدند

در حمله تروریستی امشب به منزل عضو مجلس نمایندگان، دو نواسه معلم میرولی و پسر رئیس سمع شکایان ولسی جرگه شهید شدند.

مطالب اخیر