مطالب مرتبط:

آغازمساعدت برای بیش از یک هزار خانوادۀ نیازمند غور

به گزارش آمریت امورمهاجرین ولایت غور، مساعدت برای بیش از 1000خانوادۀ عودت کننده، بی جاشده و بی بضاعت آغاز شده ا...

مطالب اخیر