مطالب مرتبط:

پاکستان سیاست های خود را با غرب همسو می کند

بحث صلح و جنگ از مباحث مهم است که حکومت افغانستان از چهارده سال بدینسو بیشترین هزینه را در این حوزه کرده و تلفا...

مطالب اخیر