مطالب مرتبط:

چین به ارزش ۷ میلیون ۴۳۸ دالر مواد اولیه به افغانستان کمک کرد

کشور چین در تفاهم با وزارت احیا و انکشاف دهات جمهوری اسلامی افغانستان مواد اولیه به ارزش ۷ میلیون ۴۳۸ هزار دالر...

مطالب اخیر