مطالب مرتبط:

طرح امنیتی و اداری مناطق مرکزی به ریاست جمهوری فرستاده شد

پیام آفتاب: دفتر سرور دانش، معاون دوم رییس جمهوری از ارایه طرح امنیتی و اداری مناطق مرکزی افغانستان به ریاست جم...

مطالب اخیر