مطالب مرتبط:

جایگاه راهبرد و تاکیتک در موضعگیری شورشیان و دولت

صلح برای دولت یک استراتژی دراز مدت اما برای شورشیان یک تاکتیک نظامی کوتاه مدت به شمار می رود! صعود صلح به سترات...

مطالب اخیر