مطالب مرتبط:

نا امنی و بستر بکر اقتصادی ، دو روی اقتصاد افغانستان

در میزگردی که با عنوان تعاملات اقتصادی افغانستان با ایران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد کارشناسان تاکید داشت...

مطالب اخیر