مطالب مرتبط:

پیروزی پناهجوی افغان بر آلمانی ها در رقابت برای کسب مدال طلای کارآموزی

یک پناه‌جوی جوان افغان در آلمان توانست با گذشتن از شش رقیب آلمانی‌اش مدال طلا را به عنوان به‌ترین کارآموز به دست آورد.

مطالب اخیر