مطالب مرتبط:

محکمه علنی متهمین فساد اداری برگزار شد

محکمه علنی متهمین به فساد اداری امروز در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برگزار شد. عتیق الل...

مطالب اخیر