مطالب مرتبط:

ولسی جرگه، شدت بخشیدن به عملیات شفق۲ را مؤثر می داند!

  بگفته ولسی جرگه، شدت بخشیدن به اجرای عملیات نظامی شفق ۲ در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین مسلح موثر می باشد.  ...

مطالب اخیر