مطالب مرتبط:

عناصر تأمین صلح در کشور پیوسته در حال تغییر است

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور اظهار داشت: شکل و ماحول جنگ و عناصر تأمین صلح در کشور به گونۀ دوامدار در حال تغییر...

مطالب اخیر