مطالب مرتبط:

حذف جنرال دوستم برای ناامنی شمال است

جنرال دوستم دست بالایی در امن نمودن ساحات شمال دارد. ممکن است با این مسایلی که پیش کشیده شده، جنرال دوستم حذف ش...

مطالب اخیر