مطالب مرتبط:

مهاجرین افغانستان در ایران حمله تروریستی کابل را محکوم کردند

مهاجرین افغانستان نیز همزبان با سایر مردم در کشور و اقصی نقاط جهان، حمله تروریستی دیروز کابل و به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه پایتخت را محکوم کردند

مطالب اخیر