مطالب مرتبط:

۴۱۵ ملیون دالر کمک بانک انکشاف آسیائي جهت تقويت بيشتر سكتور انرژى

وزارت مالیه موافقتنامه ۴۱۵ ملیون دالری با بانک انکشاف آسیائي جهت تقويت بيشتر سكتور انرژى را امضا کرد.

مطالب اخیر