مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی توافقنامۀ در بخش انرژی بستند

حکومت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی توافق نامه یی را به ارزش ۴۱۵ میلیون دالر در بخش انرژی بستند. این توافق نام...

مطالب اخیر