مطالب مرتبط:

قرار است طرح بودجه ملی سال آینده به ولسی جرگه پیشکش شود

کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان می گوید قرار است طرح بودجه ملی سال مالی پیشرو، هفته آینده برای بحث به ...

مطالب اخیر