مطالب مرتبط:

از پنج سال اخیر ادارۀ کرکت بررسی مالی می شود

رهبری جدید کرکت افغانستان می‌گوید پنج سال گذشتۀ این اداره را به لحاظ مالی بررسی می‌کند.

مطالب اخیر