مطالب مرتبط:

جامعه جهانی موظف به حمایت از افغانستان در مبارزه با تروریزم است

جامعه بین المللی موظف است که دولت وحدت ملی افغانستان را در هر دو جبهه مبارزه با تروریسم و نیل به توسعه اقتصادی ...

مطالب اخیر