مطالب مرتبط:

عدم تحرك ارگ رياست جمهوري در قبال تهديد و هابيون عليه جنبش روشنايي

به گزارش رسانه هاي خبري، يك منبع آگاه در امنيت ملي اذعان داشت كه اين ارگان در تاريخ سرطان يعني پنج روز قبل از برگزاري تظاهرات جنبش روشنايي، در يك گزارش اشد محرم خطاب به نهاد شوراي امنيت ملي و ارگ رياست جمهوري به وصول اخبار قطعي مبني بر تصميم وهابيون براي عمليات انتحاري در ميان تظاهرات روز اول جنبش هشدار داده و حتي تعداد اين رشته عمليات انتحاري را بين سه تا هفت مورد برآورد كرده بود

مطالب اخیر