مطالب مرتبط:

بی توجهی دولت به خدمات صحی، رفاهی و شهری

سر مقاله: وضعيت شهرهاي افغانستان به گونه اي است که به تدريج از حالت شهر بودن خارج مي شوند. تپه هاي بزرگي از زبا...

مطالب اخیر