مطالب مرتبط:

جنایات پنهانی انگلیس افشا شد!

به راپور روزنامه ایندیپندنت، انگلیس مخفیانه و بر اساس نوعی مجوز مبهم صادراتی درحال فروش تجهیزات نظامی به عربستا...

مطالب اخیر