مطالب مرتبط:

قلم شرم دارد؛ اما بناچار باید نوشت!

واضح است که این اتهام سنگین اما ظاهراً دقیق جنرال دوستم بر بسیاری ها در ارگ سنگین تر از آن تمام شد که جنرال پیر...

مطالب اخیر