مطالب مرتبط:

کمک ٨٣ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

پیام آفتاب: وزارت مالیه بسته تشویقی ٨٣.۵ میلیون دالر بانک جهانی رادر بدل آوردن اصلاحات در پنج بخش کلیدی بدست آورد.

مطالب اخیر