مطالب مرتبط:

تخریب بزرگترین فابریکه های مواد مخدر در پکتیا

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر