مطالب مرتبط:

کاهش ارزش دالر و افزایش بهای نفت

بهای نفت در پی کاهش ارزش دالر و تصمیم تولیدکنندگان برای کاهش عرضه، در مسیر افزایش قرار گرفت.

مطالب اخیر