مطالب مرتبط:

عملیات شفق باید زمینه زندگی صلح آمیز را برای مردم فراهم سازد

رییس مجلس نمایندگان می گوید که زمستان جاری فرصت خوبی برای نیروهای امنیتی است تا زمینه زندگی صلح آمیز را برای مر...

مطالب اخیر