مطالب مرتبط:

بزرگترین فابریکه های موادمخدر در پکتیا تخریب شد

پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و نیروهای ویژه امریکایی، ۴۴، باب فابریکه تولید و پروسس مواد مخدر را ...

مطالب اخیر