مطالب مرتبط:

عبدالله عامل اصلی صلاحیت های نامشروع است

صلاحیت‌های عبدالله به عنوان نماینده‌ حزب جمعیت در نظام محدود و خودش به یک دلقک تبدیل شد. صلاحیت وزرایی که از آد...

مطالب اخیر