مطالب مرتبط:

وزارت مهاجرین وزارتی شفاف است

هیچ مورد سرخ در فعالیت های وزارت مهاجرین وجود نداشته و این وزارت یکی از ادارات شفاف است. ()، امروز دوشنبه 29 قو...

مطالب اخیر