مطالب مرتبط:

گام های بزرگی در وزارت دفاع بر می دارم

در جلسه امروز دوشنبه 29 قوس، پارلمان از وزرای دفاع، داخله، مهاجرین، سرحدات و قبایل و معاون سیاسی وزارتخارجه دعو...

مطالب اخیر