مطالب مرتبط:

بسته ی تشویقی ٨٣.٥ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

بانک جهانی بر اساس تعهدات وزارت مالیه در زمینه آوردن اصلاحات در پنج بخش کلیدی اين وزارت، از طریق صندوق وجهی باز...

مطالب اخیر