مطالب مرتبط:

جواب استدلال و منطق، بمب و گلوله نیست!

حرکات مدنی و دموکراتیک و حتی اشتباه نیز حق هر مردم و ملتی است و دولت هر کشوری ملزم به حفظ امنیت شرکت کنندگان در این گونه همایشها و راهپیمایی ها می باشد که در صورت تخطی و تخلف از وظیفه ی حفظ و حراست از مردم، باید بازخواست و مواخذه شود

مطالب اخیر