مطالب مرتبط:

در صورت عدم رعایت ماتم ملی؛ رسانه های خاطی معرفی شوند

از آنجائیکه خبرنگاران همواره در خط مقدم رویداد ها حضور دارند؛ بیشتر آسیب پذیر بوده و خطر های جدی آنان را تهدید می کند

مطالب اخیر