مطالب مرتبط:

طنز: برنامه و پروژه تغییر یافته است

ما شنیدیم که زرداد فریادی میهمان شورای امنیت است. احتمالا در لندن هم به همین شیوه زندان بوده است؛ وقتی جنایتکار...

مطالب اخیر