مطالب مرتبط:

سوگواری عمومی برای قربانیان حمله خونین به معترضان جنبش روشنایی

پس از رویداد خونین انتحاری در تظاهرات جنبش روشنایی در چهار راه دهمزنگ شهر کابل، ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که بخاطر ارج گذاری به قربانیان این رویداد امروز یک شنبه در سرار کشور سوگواری است

مطالب اخیر