مطالب مرتبط:

زمینه ذوب “فلزات داغمه” در شرکت های داخلی فراهم می شود

کمیته عالی فروش فلزات داغمه، طرحی را بررسی می کند تا زمینه ذوب این فلزات در شرکت های داخلی افغانی فراهم شود.

مطالب اخیر