مطالب مرتبط:

غرب برنامه ای برای سرکوب تروریست ها ندارد

برنامه غربی در افغانستان نه برای تضعیف و سرکوب یا لغو یک انرژی به نام طالبان یا یک نهاد به نام طالبان است بلکه ...

مطالب اخیر