مطالب مرتبط:

والی زابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد

بسم الله افغان مل والی زابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل امروز به رادیو آزادی گفت که لحظاتی قبل شماری از حمله کننده گان مسلح در مسیر بزرگ راه زابل - کاب

مطالب اخیر