مطالب مرتبط:

ما با پشتون ها به عنوان شهروند مشکلی نداریم

چند نكته اى اساسى كه بايد هميشه به ياد داشته باشيم. اول اینکه موسس افغانستان امير عبدالرحمن خان است و هويت سياس...

مطالب اخیر