مطالب مرتبط:

سومین ارزیابی رفاه عامه افغانستان: در کنار توسعه، نابرابری نیز گسترش یافته

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر