مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان در سال آینده ۱۰ هزار جوان را جذب ادارات می کند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر