مطالب مرتبط:

عضویت افغانستان در سازمان بین‌المللی حکومتداری شفاف

  افغانستان عضویت سازمان بین‌المللی حکومتداری شفاف را کسب کرده‌است. اداره تدارکات ملی باورمند است که عضویت افغا...

مطالب اخیر