مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات قراردادهایی به ارزش دو ملیارد افغانی را منظور کرد

جلسۀ تدارکات به ریاست رییس جمهور غنی ملی ۱۰ قرارداد را به ارزش دو ملیارد افغانی منظور کرد.

مطالب اخیر