مطالب مرتبط:

افغانستان عضو سازمان حکومتداری شفاف شد

افغانستان درحالی به عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف درمی آید که 75 درصد از نظرسنجی ها نشان می دهد دولت ا...

مطالب اخیر